Home

Offentlighets och sekretesslagen sammanfattning

Offentlighetsprincipen och sekretess - kortfattat om

 1. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller dessutom bestämmelser om bland annat myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, om överklagande av myndigheters beslut att inte lämna ut en allmän handling och om att kommunala företag och vissa enskilda organ ska tillämpa offentlighetsprincipen
 2. 3 § Sekretessen enligt 1, 1 a och 2 §§ hindrar inte att uppgifter som avses i 37 kap. 4 § lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt det som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar.
 3. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100). Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad
 4. Sammanfattning: Offentlighets- och sekretesslagen reglerar vissa förhållanden rörande offentlighet och sekretess gällande allmänna handlingar på myndigheter och verksamheter m m. Den 30 juni 2009 trädde offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) i kraft. Den nya lagen ersatte sekretesslagen.

Sammanfattning Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för vårt statsskick. I en av våra grundlagar, I offentlighets- och sekretesslagen finns det också bestämmelser om i vilka fall tystnadsplikt inskränker den rätt att meddela och offentliggöra Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller för många personalgrupper i Sverige. I Vårdhandbokens texter om sekretess tas några delar av lagen upp som har särskild betydelse inom hälso- och sjukvården Huvudförfattare Helena Andersson jur.kand. Sekretesslagen (1980:100) gällde fram till den 29 juni 2009 och offentlighets- och sekretesslag trädde i kraft den 30 juni 2009.Skälen till att ersätta sekretesslagen med en ny lag har främst varit att man velat göra lagen mer användarvänlig genom att förse lagen med en innehållsförteckning, dela upp lagen i avdelningar, förse kapitel med. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bl.a. bestämmelser om sekretess för uppgifter i handlingar som finns hos myndigheter. Det finns en skillnad mellan bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen som handlar om sekretess och bestämmelserna i grundlagen om rätten att ta del av en handling. Sammanfattning Offentlighets- och sekretesslagen gäller inte i förskola, förskoleklass eller i skolor som drivs av enskild huvudman (t ex. privata eller kooperativa verksamheter).Motsvarande bestämme l-ser om tystnadsplikt finns fastställt i 29 kapitel 14§ Skollagen (2010:800)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Svensk

 1. Offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft den 30 juni 2009. Innehållsförteckning 3 Bilaga 2 Sammanfattning av för denna lagrådsremiss relevanta delar av betänkandet Ny sekretesslag (SOU 2003:99).. 42H201 Bilaga 3 Lagförslag i betänkandet Ordning och reda blan
 2. Offentlighets- och sekretesslagen behandlar både tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud mot att lämna ut allmänna handlingar (handlingssekretess). Sekretessen gäller för den typen av uppgifter som anges i sekretessbestämmelsen, inte för själva handlingen där uppgiften förekommer
 3. Sammanfattning 7 Målgrupp, avgränsningar, definitioner m.m. 9 Möjligheter att lämna ut uppgifter vid vården och omsorgen om en individ 9 Vägledningens avgränsningar 9 Definitioner och förkortningar 10 I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, finns sekretessbe
 4. Sammanfattning 1.1 Offentlighet, sekretess och integritetsskydd inom Försäkringskassan..... 11 1.2 Uppgifter kan vara sekretessbelagda.. 11 1.3 Den enskildes personliga integritet OSL Offentlighets- och sekretesslagen.
 5. Sammanfattning av för denna proposition relevanta delar av betänkandet Ny sekretesslag (SOU 2003:99) Bilaga 3. Lagförslag i betänkandet Ordning och reda bland allmänna handlingar (SOU 2002:97) Offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft den 30 juni 2009
 6. Av 30 kap. 26 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att regeringen för ett särskilt fall får besluta om undantag från sekretess som har föreskrivits enligt första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Föreskrifter med stöd av 38 kap. 8 a § offentlighets- och sekretesslagen
 7. SVAR. Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Allmänt om sekretess. Sekretess kan bara meddelas i offentlighets- och sekretesslagen (OSL), i annan lag som OSL hänvisar till eller av regeringen om OSL eller sådan annan lag medger det (2 kap. 2 § andra stycket tryckfrihetsförordningen).Sekretess gäller för vissa handlingar hos myndigheter eller organ att.

Med särskild lag avses offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ett meddelande eller annan handling som har lämnats in till eller upprättats hos en myndighet endast för offentliggörande i periodisk skrift som ges ut av myndigheten är dock enligt 2 kap. 14 § 2 st. inte en allmän handling Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslagen. AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER Lagens innehåll. 1. Offentlighets- och sekretesslag Sammanfattning I detta betänkande behandlas regeringens förslag till offentlighets- och sek-retesslag (prop. 2008/09:150). Den föreslagna lagen är en omarbetning av sekretesslagen (1980:100) i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Detta vill jag titta närmare på i min uppsats, då jag tycker att det finns en risk dels för att man faktiskt inte respekterar barnets integritet i att lämna ut uppgifter lämnade i förtroende och dels för att uppgifterna hamnar ho Hej Pauline! Offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad och framgår av tryckfrihetsförordningen (TF). Vilka som omfattas av offentlighetsprincipen och offentlighets- och sekretesslagen framgår av 2 kap. OSL.De flesta statliga bolagen och stiftelserna omfattas inte av offentlighetsprincipen och OSL, men lagen är tillämplig på vissa organ som anges i bilagan till lagen (se 2 kap. 4 § OSL. Offentlighet för handlingar och arkiv Sammanfattning I detta betänkande behandlas kyrkostyrelsens skrivelse Ändringar i kyrkoordningen m.m., KsSkr 2016:3, I 24 kap. offentlighets- och sekretesslagen finns ett antal regler gällande olika forskningssammanhang och statistik Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar

Offentlighets- och sekretesslagen - Wikipedi

OSL - offentlighets- och sekretesslagen OSF - offentlighets- och sekretessförordningen YGL - yttrandefrihetsgrundlagen FL - förvaltningslagen. JO - Riksdagens ombudsmän/Justitieombudsmannen JK - Justitiekanslern. HFD - Högsta förvaltningsdomstolen (har ersatt Regeringsrätten Sammanfattning. Tillbaka. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) [2020:606, 2021-01-01] [2020:620, 2021-01-01] [2018:1216, 2021-05-01] Visa sida vid sida. 23 KAP. 2a § [Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan] Sekretess gäller i. Offentlighets- och sekretesslagen är en webbkurs för dig som vill lära dig grunderna om regelverket som styr offentlig sektor - snabbt, smidigt och enkelt. Utbilda dig på dina villkor - när och var du vill med pauser och repetition Flexibelt upplägg - skapa ett kurspaket eller kombinera med workshops Sammanfattning. Som fritidsledare har du tystnadsplikt enligt offentlighet- och sekretesslagen (OSL) 23 kap. 2 § och 3 §. Det betyder i princip att du inte får prata om uppgifter om barnen och de ungas personliga förhållanden. Du får möjligen prata med dina kollegor som också jobbar med barnen, men ingen utomstående TU begränsar sitt yttrande till förslagen om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. Sammanfattning TU avstyrker förslaget om att införa absolut sekretess för uppgifter i s k händelserapporter inom civil luftfart

Offentlighets- och sekretesslagen. Hur fungerar en sekretessbestämmelse? Vem ska iaktta sekretess? Tystnadsplikt och meddelarfrihet. Uppdrag som sakkunnig. Hantera en begäran om att ta del av en allmän handling. Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig eller sekretessbelagd. Att en handling är belagd med sekretess innebär att den är hemlig Offentlighets- och sekretesslagen Information om sekretessen inom hälso- och sjukvården Här är en kort sammanfattning av det viktigaste som rör dig. På sidan intill hittar du §1 i 25 kap. OSL*. rättsmedicinsk och rättpsykiatrisk undersökning, insemina-tion,.

Offentlighets- och sekretesslag - FM

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen reglerar också tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud mot att lämna ut allmänna handlingar eller sekretess Sekretessbestämmelserna för myndigheter finns i Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, på regeringens webbplats Sekretess inom socialtjänsten Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (26 kap 1 § Offentlighets- och.

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) I offentlighets- och sekretesslagen finns regler om myndigheters hantering av allmänna handlingar och tystnadsplikt i offentlig verksamhet. Tystnadsplikt innebär att personliga uppgifter inte får lämnas ut om det inte står klart att uppgiften kan lämnas utan att den enskilde lider men Offentlighets- och sekretesslagen su 19 4,260 kr (exkl. moms) Antal: Författare: Eva Lenberg Här får du en kort sammanfattning av aktuella och relevanta avgöranden från svenska domstolar runtom i landet samt Europadomstolen och EU-domstolen. Svensk Skattetidning Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), och motsvarar den sekretessmarkering som kan åsättas en allmän handling. [4] Kvarskrivning innebär att när en person flyttar, så förblir denne fortfarande skriven på sin gamla adress och den nya adressen registreras inte i folkbokföringen

Tystnadsplikt och sekretess All personal inom kommunens verksamhet har tystnadsplikt. Vilket innebär att de inte får lämna ut uppgifter som kan skada barn eller vårdnadshavare. Alla som arbetar på en förskola eller skola har sekretess, det vill säga de får inte hur som helst föra vidare vad de har fått veta om ditt barn eller ditt barns hemförhållanden Offentlighets- och sekretesslagen är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100). 45 relationer Sekretessgränsen är en för släktforskare allmänt känd gräns för när sekretess inträder när det gäller folkbokföringshandlingar.Detta regleras genom Offentlighets- och sekretesslagen.Generellt sett gäller en 70-årsgräns för utelämnande av handling i t.ex. kyrkbok, men man brukar säga att det endast gäller för uppgifter om enskilda personliga förhållanden

Översikt - Vårdhandboke

Som bilaga finns hela offentlighets- och sekretesslagen samt utdrag ur tryckfrihetsförordningen och några andra relevanta författningar. Boken är uppdaterad till rättsläget den 1 augusti 2019. Det innebär att de omfattande strukturella och redaktionella förändringar i tryckfrihetsförordningen som trädde i kraft den 1 januari 2019 har beaktats och fyller ett syfte som informationsförsörjare i vid mening. Trots att handlingsoffentligheten är djupt förankrad i svensk rätt genom sitt grundlagsskydd kan rättigheten begränsas genom regler i lag. Den aktuella lagen för det syftet är offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) [cit. OSL] Du får också kunskap om den nya lagen avseende tystnadsplikt för privata tjänsteleverantörer samt kommande förändringar i offentlighets- och sekretesslagen. Sommarens EU-domslut gällande dataöverföring till USA får väldigt omfattande konsekvenser för svenska företag och myndigheter, inte minst på grund av den omfattande användningen av amerikanska molntjänster I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, anges dock i fråga om handlingsoffentligheten att vad som föreskrivs i TF i tillämpliga delar även ska gälla t.ex. kommunala bolag (2 kap. 3 § OSL ) och särskilt utpekade organ (2 kap. 4 § OSL). I det senar

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) Lagen

3. sammanfattning och utvärdering av genomförd vård, Patienten ska få informationen skriftligt vid utskrivningen, om det inte finns hinder enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller patientsäkerhetslagen (2010:659). Vid behov ska den även ges i annan form offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Härigenom föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) dels att 3 kap. 1 §, 6 kap. 8 §, 10 kap. 16 och 22 §§, 18 kap. 11, 15, 17 och 19 §§, 28 kap. 4 §, 35 kap. 1, 4, 6 och 19 a §§, 39 kap. 3 §, 40 kap. 3 §, bilagan och rubriken närmast före 10 kap Undantag från denna regel regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL). Offentlighetsprincipen främjar ett fritt meningsutbyte och ger Sveriges medborgare insyn i myndigheters verksamhet. I forskningssammanhang är principen dessutom en grundförutsättning för att upprätthålla allmänhetens förtroende för forskningen Sammanfattning PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av of- I offentlighets- och sekretesslagen 5 kap 2 § framgår vidare att allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet

Vad är offentlighet och sekretess? Domarblogge

Du kommer att kunna arbeta tryggt och säkert med utlämnande av allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen. Du lär dig göra grundliga sekretessprövningar, hur dessa ska dokumenteras och hur eventuella överklaganden går till och ska hanteras. Dokumentinfo i Sverige AB ringen och i så fall föreslå hur denna ändring bör se ut samt över-väga om, och i så fall i vilken utsträckning, skollagens (2010:800) bestämmelser om kommuners insynsrätt och andra bestämmelser som gäller uppgifter och handlingar hos eller från fristående skolor fortfarande fyller en funktion om offentlighetsprincipen införs Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av Försvarsexportmyndighetens avveckling Prop. 2015/16:20 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2015 Stefan Löfven Peter Hultqvist (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehål Offentlighets- och sekretesslagen t ex allmänna offentliga handlingar (beslut i individärenden, interna utredningar etc). Klass 3 konfidentialitet Informationen skall lagras på en fristående server i ett skyddat nät. Servern skall vara placerad i ett godkänt serverrum

Sekretess inom förskola, förskoleklass, skola och fri

Offentlighets- och sekretesslag - Regeringskanslie

Så här står det i 6 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen: Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut 14 Uppgiftslämnande från hälso- och sjukvården och socialtjänsten till polisen vid grova brott 14.7.2 Särskilt om sekretess och våldsutsatta kvinnor Kommittén bedömer att utan att en våldsutsatt kvinnas medgivande bör uppgifter från hälso- och sjukvården och socialtjänsten till de brottsförebyggande myndigheterna kunna lämnas endast vid de allra grövsta brotten

Offentlighets- och sekretesslag lagen

 1. Kurs i offentlighet och sekretess. Ett av särdragen för den svenska förvaltningsmodellen är att den offentliga verksamheten ska - så långt som möjligt - bedrivas i öppna former. Det avslutande kursmomentet ägnas åt sekretessregleringen, d.v.s. offentlighets- och sekretesslagen
 2. uppsats är att fördjupa mig i sekretess bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som avser förskolor, grundskolor och skolhälsovården, gentemot andra myndigheter och mot föräldrar. Samt fördjupa mig i personalen
 3. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) på riksdagens webbplats (nytt fönster) Skyddslagen (2010:305) Lagen innehåller bestämmelser om vissa åtgärder till skydd mot bland annat spioneri, sabotage och terrorism

Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) Svensk

 1. Lagar och förordningar Tryckfrihetsförordningen (1949:105) Tryckfrihetsförordningen. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Offentlighets- och sekretesslagen. Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679) Dataskyddsförordningen, GDPR. Förordning (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolo
 2. Sekretesslagen och Offentlighets- och sekretesslagen · Se mer rapporter, projekt, idéer, dokumentation, undersökningar, sammanfattningar, eller avhandling. Här är definitionen, förklaring, beskrivning, eller innebörden av varje betydande där du behöver information, och en lista över tillhörande begrepp som en ordlista
 3. Framställan om ändring i luftfartslagen (2010:500), luftfartsförordningen (2010:770) samt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Sammanfattning. ICAO har antagit tillägg 1 till Annex 19 (om safety management) till Chicagokonventionen. De nya internationella bestämmelserna motsvarar d

Hur förhåller sig smittskyddslagen till offentlighets- och

 1. och förordar att man från svensk sida anmäler avvikelse från bilagan. 2. Sekretess för uppgifter från ljudregistratorer I framställan föreslås en ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen om att inspelningar från arbetsplatser inom civil luftfart (till exempel cockpit och
 2. Sekretessbelagda ärenden och känsliga personuppgifter har tagits bort från de publicerade protokollen enligt reglerna i Personuppgiftslagen och Offentlighets- och sekretesslagen. Kortare sammanfattning av Personuppgiftslagen Personuppgiftslagen Offentlighets- och sekretesslagen. ORDFÖRKLARING: Motion = förslag till beslut
 3. Sammanfattning. Ett enhetligt arbetssätt kring kommunikation ska stärka kommunens varumärke och öka tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen, offentlighets- och sekretesslagen, personuppgiftslagen, upphovsrättslagen och språklagen. Publicerad: 11 april 2018. Organisation: Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret. Lämna.
 4. Hylla: 371.9; Personnamn: Svensson Höstfält, Sonja. Titel och upphov : Specialpedagogik / 1. Utgivning, distribution etc. Bonnier utbildning, Stockholm : 2011 (tr.
 5. Offentlighets- och sekretesslag Nedanstående stycken är utdrag ur offentlighets- och sekretesslagen. 10 kap. Sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess. Bestämmelser som gäller till förmån för såväl enskilda som myndigheter
 6. Offentlighets- och sekretesslagen. 2009:400. Kategori: Offentlighet och sekretess. Offentlighet och sekretess. Under kommande veckor kommer vi gå igenom juridiken kring offentlighet och sekretess. Handlingsoffentlighet, Förhandlingsoffentlighet, Yttrandefrihet & Meddelarfrihet - vad skiljer dem åt

Offentlighet och sekretess - Förvaltningsjuridik

Offentlighets- och sekretesslagen 25 kap 1 § • Enskilds hälsotillstånd • Andra personliga förhållanden • Gäller gentemot -enskilda -andra myndigheter • Tystnadsplikt gentemot -andra verksamheter inom landstinget -inom verksamhet . Sekretessbrott Brottsbalken 20 kap. 3 Det finns inga omdömen till denna titeln. Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme. för att vara den första som skriver ett omdöme Bestämmelsen om sekretess i 31 kap. 12 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska i första hand tillämpas endast om uppdragsgivaren begärt att sekretess ska ställa, men även om uppgiften är av sådan art att bristen på sekretesskydd för uppgiften måste anses framstå som så väsentlig för uppdragsgivaren att han utan sekretesskyddet skulle ha avstått från. Den nya Offentlighets- och sekretesslagen Träder ikraft 30 Sekretess! - Handbok om offentlighets- och alla anställda och förtroendevalda inom kumla kommun har. Offentlighets- och sekretesslag (OSL) Offentlighet och sekretess 14-11-2018.docx - 1 Ofentlighet.

Rapport Macchiarini-ärendet by Karolinska Institutet - Issuu

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Norstedts Juridi

och hanteras där efter. I offentlighets‐ och sekretesslagen (OSL 2009:400) finns föreskrifter om sekretess för uppgifter som rör säkerhetsprövning. I normalfallen handlar det om försvarssekretess (15 kap. 2 § OSL 2009:400) som avser sekretess till skydd för rikets säkerhet Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) på riksdagens webbplats Relaterade dokument Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd PMFS 2019:2 (pdf, 545.7 kB Offentlighets-och sekretesslagen trädde i kraft år 2009 och är en omarbetad lag av den sedan tidigare sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Exempel: Inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården råder idag. Regeringen och samarbetspartierna C och L har tagit fram ett förslag till en tillfällig lösning för att uppgifter om skolor och huvudmän ska bli offentliga.Förslaget, som skickades på remiss på onsdagen, innebär en ändring i offentlighets- och sekretesslagen

Sekretessen kring barnet - L

Omfattas statliga bolag av offentlighetsprincipen och OSL

offentlighets‐ och sekretesslagen. 15 kap. 1 och 1 b §§ (viss utrikessekretess). Meddelarfrihet råder inte i de fall då röjande av uppgifter kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skadar landet allvarligt (15 kap. 6 §). 16 kap. 1 § (finans‐, penning‐ eller valutapolitiken) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Utfärdad den 10 september 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att rubriken närmast före 39 kap. 5 c § offentlighets- 2och sekretesslagen (2009:400) ska lyda Val av riksdagens ombudsmän, riksrevisor, riksdagsdirektör och riksrevisionsdirektör Utredaren bör informera föräldrarna om vilka kontakter som kan komma att tas med stöd av 10 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL), HSLF-FS 2017:51. Inom ramen för en vårdnads-, boende- och umgängesutredning krävs inte nödvändigtvis vårdnadshavarnas samtycke för att inhämta uppgifter från barnets förskola och skola Bestämmelserna om sekretess finns samlade i offentlighet och sekretesslagen (OSL 2009:400). Alla anställda på socialförvaltningen får skriva på ett avtal där de förbinder sig att följa offentlighets- och sekretesslagen. Att bryta mot offentlighet och sekretesslagen kan leda till rättsliga påföljder Beskrivning av Elsäkerhetsverkets register och databaser m.m. enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen och 11 § PSI-lagen Denna förteckning med tillhörande beskrivningar innehåller information om de register och databaser som ska beskrivas i enlighet med 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL Menprövning och presumtivt samtycke. Menprövning kallas det när man prövar om personuppgifter kan röjas utan att det är till men för den som uppgifterna rör eller dennes närstående. Huvudregeln är att en menprövning ska göras enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen innan uppgifter om en patient får lämnas ut

 • Winora talparo test.
 • Avm forum.
 • Citat om livets orättvisa.
 • Schweiz abenteuer reiseziele.
 • Trimino anleitung.
 • Ragnar dahlberg cafe linköping.
 • Netflix utbud.
 • Disney charaktere alphabetisch.
 • Shedo shop.
 • Bright netflix release date.
 • Mma evosense pris.
 • Äktenskapsförord göteborg.
 • Låna pengar ringer arbetsgivare.
 • Mät köpenhamn.
 • Braka loss.
 • Skatteverket göteborg rosenlund.
 • Jamaican bobsled team 2018.
 • Ökat illamående vecka 12.
 • Låtar om att vara den andra kvinnan.
 • Medborgardialog metod.
 • Kommersiella fastigheter göteborg.
 • Lars noren.
 • Den är en malva.
 • End portal frame.
 • Gammal mjölkkanna värde.
 • Kristinebergs restaurangskola.
 • Vianor täby.
 • Kanal 5 borta.
 • Hur fiska abborre.
 • Vad är ldl.
 • Ta ut pengar skb.
 • Kalipermätning köpa.
 • Husmossa bild.
 • Sensortower.
 • Noun.
 • Revlon nutri color creme vilken färg.
 • Touchpad fungerar inte hp.
 • Swedma gdpr.
 • Watchdog ubisoft.
 • Assa 500.
 • Private search engine.