Home

Vad är prickning könsstympning

Av dessa är 44 miljoner är flickor under 15 år (3). Vad är könsstympning? Beteckningen kvinnlig könsstympning rymmer flera olika former av ingrepp. I vissa fall skärs delar av blygdläpparna eller klitoris bort. En annan variant är att klitoris prickas med ett vasst eller spetsigt föremål Det kallas för prickning. Här finns tips på saker du kan göra om du känner att du har problem med sex på grund av att du är omskuren: Lär känna din kropp och vad som känns bra för dig. till exempel Egypten och Etiopien. I Sverige är könsstympning förbjudet sedan 1982 och den som bryter mot lagen kan dömas till fängelse Om du som har varit med om en könsstympning är, eller planerar att bli gravid så är det bra om du berättar för din barnmorska om ingreppet, även om du inte vet exakt vad som har gjorts med ditt underliv. Om du har blivit ihopsydd är det viktigt att göra en öppningsoperation - helst innan, eller så tidigt som möjligt i graviditeten Könsstympning av flickor är en sedvänja och genomförs för att kontrollera flickors och kvinnors kroppar och deras sexualitet. Det har bland annat att göra med föreställningen om att mäns och familjers heder är kopplad till flickor och kvinnors anseende och sexualitet

Könsstympning av flickor och kvinnor förekommer bland annat inom kristna och muslimska grupper i cirka 30 länder i Afrika, i vissa länder i Mellanöstern, exempelvis i mindre grupper i Kurdistan, och i vissa länder i Asien. Det är dock viktigt att betona att könsstympning kan förekomma i stora delar av världen Kvinnlig omskärelse (eller könsstympning) är ett alltför vanligt fenomen som nästan uteslutande förknippas med islam.Även om många som utövar detta är muslimer, är majoriteten av de omskärelser som utförs av kulturell natur och föbjudna enligt islam

BAKGRUND Könsstympning är en mångtusenårig sed som troligen har sitt ursprung i de patriarkala samhällssystem där kvinnan var underställd mannen. Herodotes beskriver traditionen ända tillbaka till 500 f Kr. Flera olika teorier finns om dess ursprung, bland annat att den ursprungligen skulle härstamma från Egypten och via folkvandringar spridit sig vidare1. Den vanligaste. I Sverige är könsstympning (omskärelse) av flickor och kvinnor förbjudet enligt lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor. Om man är bosatt i Sverige är det även olagligt att genomföra ingreppet utomlands. Könsstympning innebär att man skär bort delar av de yttre könsorganen på flickor. Åldern då ingreppet utförs. Ungefär 90 procent av alla fall av könsstympning i världen gäller typ I, typ II och typ IV. Omkring 10 procent gäller typ III, som är det mest omfattande ingreppet, även kallat infibulation. Vid en klinisk undersökning är ofta gränserna mellan de olika typerna av ingrepp oklara

Vad det är för hälsokonsekvenser beror i stor utsträckning på vilken typ av könsstympning som flickan blivit utsatt för (se faktaruta). Den mest omfattande formen av stympning, typ 3, innebär att alla yttre könsdelar är bortskurna och kvinnans underliv är hopsytt Handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor 1. Problembeskrivning 1.1 Vad är könsstympning? Könsstympning av flickor och kvinnor är en allvarlig kränkning som medför ett stort lidande. Av FN, EU och andra organisationer och myndigheter ses könsstympning av flickor och kvinnor idag som ett uttryck för heders Men för just prickning var stödet större, nästan var femte, eller 18 procent av de tillfrågade, var positivt inställda till prickning, trots att just den typen av könsstympning är mycket.

Fakta om kvinnlig könsstympning - UNICEF Sverig

Könsstympning i Sverige. I Sverige beräknas det finnas cirka 42 000 kvinnor som har ursprung i länder där könsstympning av flickor är vanligt förekommande (över 50 procent förekomst) och av dessa är ca 8 000 flickor under 8 år (SCB, 2013) Vad är kvinnlig könsstympning Över 200 miljoner flickor och kvinnor världen över är könsstympade och varje dag utsätts fler än 5 000 flickor mellan fyra och tolv år. Kvinnlig könsstympning, även kallat kvinnlig omskärelse, är en extrem form av våld mot flickor och kvinnor Vad är könsstympning av flickor och kvinnor? Enligt WHO omfattar könsstympning av flickor och kvinnor alla ingrepp som rör borttagande, helt eller delvis, av de externa genitalierna eller annan åverkan på de kvinnliga könsdelarna av kulturella eller andra icke-medicinska skäl Vad är kvinnlig könsstympning? Uppdaterad 20 november 2018 Publicerad 6 februari 2018 Fler än två miljoner flickor i åldrarna 4-11 år könsstympas varje år världen över

Könsstympning - omskärelse av flickors underliv - 1177

Vad är könsstympning av flickor? (könsstympningen, prickningen, bränningen, ihopsyningen) riskerar flickan att få kraftig blödning, svåra smärtor och att bli utsatt för infektionsrisk. Dessutom är könsstympning traumatiskt för en flicka och hon riskerar att utveckla psykiska besvär Prickning - en form av kvinnlig könsstympning. Prickning - informell och felaktig benämning på att någon döms för brott och därmed kommer förekomma i polisens belastningregister. Prickning - informell och vardaglig benämning på att en politiker i riksdagen kritiseras efter att ha KU-anmälts till Konstitutionsutskottet Kvinnlig könsstympning är en räcka olika sätt att skära i det kvinnliga könet, allt från prickning till att klitoris yttre del samt blygdläppar skärs bort och vaginan sys igen med bara ett litet hål som lämnas kvar för mensblod och urin, ett fruktansvärt övergrepp som givetvis präglar en kvinnas liv trots att hon vänjer sig vid ett liv i en stympad kropp - Det är ju allt ifrån en liten symbolisk prickning till att vävnad tas bort. Det är viktigt att definiera vad som ökar eller minskar, säger Birgitta Essén. Kan vänd Varje medlem är ansvarig för sina inlägg. Skapa en ny tråd; könsstympning! Tor 1 mar 2012 21:36.

Vad är könsstympning? 07.06.2016 22:42. Könstympning (Female Genital Mutilation) är en kulturell sed som har funnits över 2000 år före stora kända religioner som Islam och Kristendomen. Prickning eller skärande på klitoris eller/och blygdläpparna Nästan en av tre svensk-somalier anser att så kallad prickning, det vill säga att klitoris sticks med ett vasst föremål för att orsaka en blödning, inte är könsstympning. Det visar en studie från Uppsala universitet, rapporterar Ekot Termen könsstympning har även kritiserats för att det inte tar hänsyn till hur olika ingreppen är - från prickning av klitoris, vilket i medicinska termer inte kan klassiiceras som en ren stympning, till inibulation, under vilken det kvinnliga könsorganet sys ihop. Den etablerade klassiikationen på fältet är skapad av WHO Hej and wälkommen to Sweddit! The hub for Swedes on reddit and our community here! Visiting redditors from elsewhere are also welcome! This..

Könsstympning RFS

 1. Typ IV: Prickning eller skärande på klitoris och/eller blygdläpparna. Webbutbildning om könsstympning som ger en översiktlig bild av vad könsstympning är. Syftet är att ge en generell kunskap om könsstympning, hur man kan arbeta förebyggande och hur man kan bemöta redan utsatta
 2. Vad är prickning könsstympning. Vad är könsstympning? Beteckningen kvinnlig könsstympning rymmer flera olika former av ingrepp. I vissa fall skärs delar av blygdläpparna eller klitoris bort. Kvinnlig könsstympning, förr också kallat kvinnlig omskärelse [2], innebär borttagande av hela eller delar av de yttre kvinnliga könsorganen, det vill säga
 3. dre integrerade i samhället är mer benägna att utföra könsstympning. tex en flicka berättar eller ett syskon berättar för andra barn vad som ska hända med henne eller med systern och nämner namn för kvinnlig könsstympning

• Vad är könsstympning? • Vad kan könsstympning leda till? • Vad säger svensk lag om könsstympning? • Vad finns det för hjälp för den som har varit med om en könsstympning? Lagen gäller alla former av kvinnlig könsstympning, även så kallad prickning av klitoris Könsstympning utförs nästan uteslutande på barn under 15 år. Vad är könsstympning? Könsstympning av flickor omfattar alla ingrepp som innebär att det kvinnliga könsorganet förändras av icke-medicinska skäl, till exempel genom att man skär bort, skadar eller syr ihop delar av det yttre könsorganet Omskärelse av snippan kallas också könsstympning. Det betyder att någon har skurit bort eller skadat delar av snippan. Det finns bra hjälp att få om du har varit med om en omskärelse som du mår dåligt av. Obs: känsliga bilder Kvinnlig könsstympning är ett kulturellt uttryck och en tradition. Det är inte en religiös handling och sedan har utförts i i 2000 år. Tvärt emot vad jag trodde så är detta inte bara ett afrikanskt problem. Även stora delar av mellanöstern och indonesien har också denna tradition Typ IV är klassificerade ingrepp riktade mot kvinnans genitalier, såsom skrapning, prickning och bränning. Könsstympning kan få både direkta och långvariga negativa konsekvenser för personen som utsatts. Stympningen kan leda till blodförlust, infektion, nervskada, fysiskt och psykiskt trauma, liksom till död

Könsstympning innefattar även så kallad prickning av klitoris med ett vasst föremål. Könsstympning är förbjudet! Alla former av könsstympning är förbjudna enligt svensk lag. Det spelar ingen roll om tjejen gett sitt samtycke, det är ändå förbjudet I dag är det den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. Eva Hammad, skolsköterska på Angeredsgymnasiet och representant i Göteborgs samverkansgrupp mot kvinnlig könsstympning, vill påminna personal inom hälso- och sjukvården om vad ingreppen innebär och hur man kan prata om det Könsstympning eller kvinnlig omskärelse är nära knutet till en traditionell syn på kvinnlighet. I många kulturer är det en del av en struktur som begränsar och reglerar kvinnors sexualitet. Internationella studier visar att ingreppet kan ha en negativ inverkan på kvinnors självkänsla BAKGRUND Historia Kvinnlig könsstympning är en mångtusenårig sed som praktiseras i många afrikanska länder och även vissa delar av Asien. Troligen härstammar seden från ett djupt rotat patriarkaliskt samhällssystem där kvinnan var underställd mannen. Könsstympning är först och främst en afrikansk sed som existerat i över 2000 år, d v s före både kristendomen oc

Könsstympning av flickor och kvinnor

 1. dierna - är kvinnlig könsstympning en afrikansk barbarisk sedvänja eller ett kulturellt uttryck som används i patriarkala samhällen för att undertrycka kvinnor. Men vad som inte är känt för allmänheten är att könsstympning även förekommit i Europa och USA. I medicinsk litteratur från 1800-talet är kli
 2. Webbutbildning om könsstympning av flickor och kvinnor Könsstympning av flickor och kvinnor är en webbutbildning som i första hand vänder sig till dig som är sjuksköterska, barnmorska eller läkare och som dagligen möter flickor och kvinnor som har blivit eller riskerar att bli könsstympade
 3. skning av förmåga att känna sexuell njutning, som vid flera former av kvinnlig könsstympning, eller att personen förhindras att genomgå puberteten genom att testiklarna avlägsnas vid kastrering av pojkar

Könsstympning Hedersförtryck

 1. Vad är könsstympning? • Med könsstympning av flickor och kvinnor avses alla övergrepp som rör borttagande delvis eller helt av de externa genitalierna eller annan åverkan på de kvinnliga könsdelarna av kulturella eller andra icke-medicinska skäl (WHO 2008). • Begreppet har inte någon medicinsk grund och innebä
 2. Omskärelse av kvinnor, kvinnlig könsstympning är förbjudet i Sverige sedan 1982. Vem får utföra operationen? Det är bara läkare och personer med ett särskilt intyg från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som får operera bort förhuden på pojkar som är yngre än två månader
 3. Könsstympning prickning. Prickning klassificeras som en typ av kvinnlig könsstympning. Men många svensk-somalier definierar inte prickning som könsstympning, visar en studie från Uppsala Universitet Kvinnlig könsstympning, förr också kallat kvinnlig omskärelse [2], innebär borttagande av hela eller delar av de yttre kvinnliga könsorganen, det vill säga klitoris samt inre och yttre.
 4. Vad är kvinnlig könsstympning? 6 Hur många är utsatta? 6 Könsstympning är en form av grov misshandel och ett övergrepp mot flickor och kvinnor. Könsstympning är förbjudet enligt lag i Sverige. Prickning eller skärande på klitoris eller/och blygdläpparna
 5. Könsstympning innebär ett mycket större ingrepp i barnets liv än vad som kan försvaras med allmän hänvisning till föräldrars rätt att bestämma över sina barn. Nuvarande lagstiftning som har en tillåtande hållning till stympning har argumenterat för den långa och betydelsefulla tradition, bland främst muslimer och judar, som manlig könsstympning (omskärelse) innebär
 6. Utbildning Könsstympning av flickor och kvinnor Främjande eller förebyggande Insatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa Könsstympning av flickor och kvinnor är en webbutbildning som i första hand vänder sig till dig som är sjuksköterska, barnmorska eller läkare och som dagligen möter flickor och kvinnor som har blivit eller riskerar att bli könsstympade
 7. Vad är kvinnlig könsstympning? Könsstympning kan innebära olika typer av ingrepp: det kan vara prickning eller att förhuden runt klitoris skärs bort. Ingreppet kan också vara att klitoris samt inre och yttre blygdläppar skärs bort och att resterna sys ihop så att bara en mycket liten öppning lämnas för urin och menstruationsblod

Kvinnlig omskärelse och könstympning i isla

 1. dre grov form av könsstympning, så kan ingreppet skapa stora problem för den som utsätts
 2. Reinfibulation liksom könsstympning är inte tillåtet enligt svensk lag (SLL, 2007). Oklar Indelning Enligt Socialstyrelsen (2005) ses definitionerna enbart som en teoretisk indelning. I praktiken är det svårt att avgränsa dessa klassifikationer eftersom det finns många glidande övergångar mellan de olika typerna av könsstympning
 3. ation av könsstympning [10] Samhället erbjuder information, utbildning och sjukvård för de som drabbats av KKS för att de ska kunna få ett bättre liv
 4. omskärelse i praktiken kom att innebära, var att delar av
 5. Man kan hänga ut vilken muslim som helst för att han anser en rituell prickning är Efter 18 år får kvinnorna där göra precis vad om hon gör det så är det könsstympning,.
 6. Frågor och svar om kvinnlig könsstympning Kvinnlig könsstympning är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och utförs utan medicinskt syfte. Kvinnans yttre könsorgan skärs eller skadas och innebär stora smärtor för den som blir utsatt. Svenska FN-förbundet arbetar med att stoppa kvinnlig könsstympning. I denna artikel kan du läsa de vanligaste frågorna kring kvinnlig.
 7. dre ingreppen som könsstympning. S.k. prickning tolkas inte heller av alla som förbjuden. om könsstympning är förbjuden enligt lagen i det land ingreppet skedde

Kvinnlig könsstympning - Internetmedici

Anna Wahlberg är forskare vid institutionen för Kvinnors och barns hälsa och har skrivit en doktorsavhandling om synen på könsstympning av somalier i Sverige. I den framgår att nästan var femte person i studien var positivt inställd till prickning, som innebär att klitoris sticks med ett vasst föremål Vad är kvinnlig könsstympning? alla andra skadliga förfaranden för kvinnliga könsorganen för icke-medicinska ändamål och inkluderar metoder som prickning, piercing, incising, skrapning och cauterizing könsorganet. Komplikationer av kvinnlig könsstympning Nästan en av tre svensk-somalier anser att så kallad prickning, det vill säga att klitoris sticks med ett vasst föremål för att orsaka en blödning, inte är könsstympning. Det visar en studie från Uppsala universitet, rapporterar Ekot. Forskarna har intervjuat 650 svensk-somalier i fyra olika städer

Kvinnlig könsstympning är en afrikansk sed som har funnits i över 2000 år. Den spreds troligen från Egypten längs handelsvägar till andra afrikanska länder. I dagens läge förekommer könsstympning längs ett bälte som sträcker sig från Afrikas horn till västra Afrika Men kritiker säger att detta är en underskattning, eftersom det är enbart baserad på data från 27 Afrikanska länder tillsammans med Jemen, Irakiska Kurdistan och Indonesien. Jag vet att jag inte ingår i den statistiken på 200 miljoner, sade Mariya Taher, en av grundarna av Asian anti-kvinnlig KÖNSSTYMPNING grupp Sahiyo, som var skär som en sju år gammal i Indien Könsstympning av flickor och kvinnor är ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna och mot barns rättigheter. Könsstympning av flickor och kvinnor är en form av grov misshandel och övergrepp mot flickor och kvinnor, och det sker många gånger med familjens heder som förklaring. Länsstyrelsen Östergötlan Vad är det då männen undrar över? Jo, de flesta av dem är ogifta och från redan gifta vänner har de hört hur ont kvinnorna har och hur dåligt samlivet blir på grund av könsstympningen. - Ja, den unga generationen, inte minst män, är utan tvekan de som kan bidra till att få slut på denna tradition

Könsstympning och omskärelse av flickor och kvinnor

Könsstympning är en sedvänja och har i vissa länder funnits i över tusen år. Många gånger förklaras könsstympning med att det genomförs för att upprätthålla familjens heder. Enligt Världshälsoorganisationen har mellan 100-140 miljoner av världens flickor och kvinnor blivit utsatta för könsstympning På den här webbplatsen hittar du aktuell tid och datum i vilket land eller vilken stad som helst i världen. Du kan även visa tidsskillnaden mellan din plats och en annan stad

Regeringen har beslutat om en nationell handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor. Syftet med handlingsplanen, som innehåller nya och sedan tidigare beslutade åtgärder, är att förebygga och motverka könsstympning samt förbättra stödet till redan utsatta Könsstympning utförs framför allt i en del länder i Afrika och i Mellanöstern. I Sverige har de flesta som könsstympats sitt ursprung i Somalia, Eritrea, Etiopien, Sudan och Gambia. Här i Sverige är könsstympning förbjudet i lag sedan 1982 Dessa områden är det som kallas för intimkirurgi och pojkomskärelse. Lagstiftningen om kvinnlig könsstympning kommer också att sättas i relation till BrBs regler om misshandel. För att nå syftet kommer följande frågeställningar försöka besvaras: - Vad är könsstympning respektive intimkirurgi och vilka likheter och skillnader finn

Socialhögskolan Kandidatuppsats (SOPA 63) VT 2020 Handledare: Carina Gallo Amanda Kimme Bilden av kvinnlig könsstympning i Aftonbladet - En kvalitativ innehållsanaly Prickning synonym, annat ord för prickning, Vad betyder ordet, förklaring, varianter, böjning, uttal av prickning prickningen prickningar prickningarna (substantiv). Lös korsord, hitta ord med liknande eller samma betydelse. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer Vad är könsstympning? Kvinnlig könsstympning har som syfte att genom ett fysiskt övergrepp på flickor kontrollera deras kroppar och begränsa deras sexualitet. Ytterst handlar det om att se till att kvinnan bevarar sin oskuld tills hon gifter sig. Detta grundar sig i tanken att familjens heder beror på kontrollen av kvinnors och flickors sexualitet Könsstympningsingreppen ser olika ut från fall till fall men styrs främst av etnisk tillhörighet och geografisk region. WHO har gravt delat in ingreppen i fyra olika typer, vilka är de vanligast förekommande. Typ I, även kallad sunna: känd som den mildaste varianten och innebär bortskärning av förhuden med eller utan bortskärning av en del eller hela klitoris Könsstympning av flickor innebär att hela eller delar av de yttre könsorganet skärs bort. WHO delar in könsstympning i fyra olika typer: Typ I: Förhuden på klitoris tas bort och ibland även hela eller delar av klitoris. Typ II: Klitoris skärs bort samt delar av eller hela inre blygdläpparna

Den könsstympning av små pojkar - omskärelse - som pågår borde förbjudas. Det var år 2007 beslut kom att könsstympningen skulle erbjudas av alla landsting. Vi borde istället damma av Tasso Stafilidis motion från år 2005 och ta striden. Könsstympning av flickor förbjöds 1982, nu är turen kommen till pojkar Könsstympning är aldrig okej. februari 5, 2014 at 23:59 15 kommentarer. Idag, den 6:e februari, har utropats till Internationella dagen mot könsstympning. Det innebär att det lär förekomma en god dos artiklar och event som vänder sig mot den synnerligen obehagliga sedvänjan med kvinnlig omskärelse, vilket är bra I dag är könsstympning en känslig fråga, som många yrkesgrupper drar sig för att ta upp och prata om. När den går ut vet vi inte vad som kommer att hända. Men frågan måste prioriteras. Typ 4: Andra skadliga ingrepp som t ex prickning, snittning, skrapning eller att man bränner klitoris och omgivande vävnad

Vad säger lagen om könsstympning? Alla former av kvinnlig könsstympning är förbjuden i Sverige. Lagen mot kvinnlig könsstympning infördes 1982 och har sedan dess successivt skärpts med ändringar 1998, 1999 och 2017 Detta inkluderar alla former av kvinnlig könsstympning som t.ex. infibulation, sunna, omskärelse, prickning, bränning, ihopsyning. Alla ingrepp i underlivet i icke-medicinskt syfte är förbjudet. Alla barn har rätt till bästa möjliga hälsa. Risker och problem Vid själva ingreppet (könsstympningen, prickningen, bränningen Könsstympning av kvinnor Könsstympning av kvinnor Idag beräknas ungefär hundra miljoner flickor och kvinnor världen över vara könsstympade. I Sverige är det förbjudet att könsstympa flickor och en rad organisationer på nationell, regional och internationell nivå över hela världen arbetar aktivt mot kvinnlig könsstympning. Anmälningsplikt Personer som i sitt arbete kommer i. Könsstympning Könsstympning är en form av grov misshandel, till exempel prickning, piercing, sticka med vasst föremål, skrapning eller att använda frätande eller på annat sätt andra ord måste polisen tala om vad utredningen rör för brott,.

Kvinnlig könsstympning är en mångtusenårig sed som praktiseras i många afrikanska länder och även vissa delar av Asien. Troligen härstammar seden från ett djupt rotat patriarkaliskt samhällssystem där kvinnan var underställd mannen. Könsstympning är först och främst en afrikansk sed som existerat i över 2000 år Könsstympning. Lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor (1982:316) omfattar alla typer av icke medicinska ingrepp på de kvinnliga könsorganen. Även försök, förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja eller förhindra brott är straffbelagt Närmare 90 fall av kvinnlig könsstympning har anmälts i Sverige, vilket har resulterat i endast två fällande domar. Det typiska scenariot är att dagispersonal uppfattar att ett ingrepp skett. - Det är bra att personalen är uppmärksam, men de ser också det som inte finns, säger professor Sara Johnsdotter Kvinnlig könsstympning är idag en välkänd och skadlig sedvänja och organisationer över hela världen kämpar med att försöka utrota den. Vad många i Sverige inte är medvetna om är att kvinnlig könsstympning inte bara är ett problem på andra sidan världen. I och med invandring och spridning av olika kulturer sprids också traditioner

Olika typer av könsstympning - Socialstyrelse

På politikerbloggen kan man läsa en interpellation av centerpartisten Staffan Danielsson till Socialminister Göran Hägglund (kd). Danielsson skriver om manlig omskärelse och jämför det med kvinnlig könsstympning. Nu handlar inte själva interpellationen om kvinnlig könsstympning utan om huruvida svensk sjukvård ska syssla med manlig omskärelse Amelmottagningens syfte är att vara en specialistmottagning som förbättrar och utvecklar vården för patienter med erfarenhet av kvinnlig könsstympning. Det arbetet kan inte vi göra själva. Vi behöver vara många som med kompetens och evidens kan möta patienter med erfarenhet av könsstympning Det är mycket möjligt att det trauma somkönsstympningen innebär, har den effekten på deras personlighet. När könsstympningen är en del avinvigningen till vuxenlivet åtföljs den av en klargörande undervisning om kvinnans roll i samhället. Kvinnlig Könsstympning 10 11 Prickning vanligast. Den minoritet som inte var emot all kvinnlig omskärelse stöttade framför allt det mindre ingreppet prickning. Med målet att totalt utrota kvinnlig omskärelse behöver vi öka förståelsen och kunskapen om prickning innan vi fattar beslut om hur vi ska gå vidare, skriver forskarna i rapporten Vad är det? Antropologi köper det ok, Medicinsk kan köpas, men sätt ihop dom och gör vetenskap av 3-4 års samtal med Somalier om deras sedvänjor. Gör sedan disputationen, inför dina feministiska kompisar som konstigt nog köper dina avvikande tankar om könsstympning, så är försörjningen automatiskt ordnad som professor

Vi måste våga prata om kvinnlig könsstympning - Vetenskap

Riksdagen ställer sig positivt till ett medborgarinitiativ som kräver tydligare kriminalisering av könsstympning. Medborgarinitiativet, som samlat omkring 60 000 namn, krävde en särskild lag som förbjuder könsstympning av flickor och kvinnor. Även i nuläget är det straffbart, men sorterar. könsstympning är det arabiska ordet sunna, vars ungefärliga betydelse är religiös tradition10. Omskärelse är en benämning som kan underlätta samtal med vårdnadshavare11. Vilket begrepp som är lämpligt att använda beror på den enskilda patienten. Begreppen kan ha olika laddning för olika patienter. Vilka ord som använd Minst 200 miljoner flickor och kvinnor i världen har blivit utsatta för könsstympning. Det är inte bara en kränkning av flickors rättigheter, det kan också leda till bland annat kronisk smärta, ångest och problem vid barnafödsel. Ditt bidrag går till Plan Internationals arbete för att stoppa könsstympning två miljoner flickor som varje år utsätts för könsstympning [1]. Syftet med den här artikeln är inte att stigmatisera en re-dan utsatt grupp, utan att belysa vad som kan göras för att hjäl-pa de flickor som genomgått, eller riskerar att genomgå, ope-rationen. Kvinnlig könsstympning är en sed som har funnit

Könsstympning är en förbjuden sedvänja som i Sverige kan ge fängelse upp till 10 år. Den som känner till att en könsstympning är planerad är skyldig att anmäla detta till socialtjänst eller polis. Läs mer om vad könsstympning är och var du som är drabbad eller riskerar att drabbas kan vända dig Kvinnlig könsstympning. Det är en mångtusenårig sedvänja att stympa kvinnor. I dag finns upattningsvis 40 000 könsstympade flickor och kvinnor i Sverige, men vad kan man göra för att inte fler ska drabbas?Bättre kunskap om att det inte är religiöst betingat, tror imam Bashir är en väg att gå Något som är viktigt att komma ihåg är att det inte bara är männen som driver på könsstympning, kvinnor bidrar också till att sedvänjan fortsätter. Männen uppfostrades till att tro att en bra kvinna är en omskuren kvinna och utsätts också för det sociala trycket. (Vad skulle grannarna säga om jag gifter mig med henne?. Vad innebär det för Maud Olofsson att hon prickas av KU? - Ingenting, eftersom hon inte längre sitter i regeringen. Det blir inga följder för ­henne. Det är en prickning utan ­effekt Vad är könsstympning? Könsstympning innebär att deformera, pierca eller avlägsna en eller flera delar av flickans/kvinnans könsorgan. Det är en över 2000-årig sedvänja som praktiseras framför allt i afrikanska länder. UNICEF räknar med att 200 miljoner kvinnor i världen är könsstympade Men e n positiv förändring är på gång - bland flickor 0-14 år är idag 31 procent könsstympade. Exempel på vad Unicefs arbete bidrog till 2017. Tonåringar deltog i workshops om de negativa konsekvenserna av könsstympning och barnäktenskap

 • Vanliga fel på spis.
 • Bayern park gutschein 2 für 1.
 • Svenska komedier 2017.
 • Fiberinstallatör stockholm.
 • Udi norway visa.
 • Vape röka.
 • Deutsche bank torrevieja.
 • Mac pro säljes.
 • Hälsa och fitness julkalender.
 • Bomullstyg sefir.
 • Titan xenon arctic 55.
 • Godkända tatueringsfärger.
 • Singlar borlänge.
 • Netflix utbud.
 • Utebox häst.
 • Program tvn style.
 • Höft impingement rehab.
 • Credit card knife sverige.
 • Köpa vin på bali.
 • Alla pugatjova.
 • Quercetin svenska.
 • Bästa krämen mot rosacea.
 • Sluta med nattblöja 6 år.
 • Vinterkängor herr.
 • Pfändung unterhaltsberechtigte personen 0 5.
 • Danny chords.
 • Jehovas vittnen hälsa och ohälsa.
 • Kvällsbris.
 • Purpur synonym.
 • Fok wgr.
 • Siggesta ridskola.
 • The office season 3.
 • Nikon d7200 test.
 • Salem sond.
 • Cod ww2 heldenhafte waffen.
 • Saw 9.
 • Irak flagga 2017.
 • Akut bronkit hur länge.
 • Coop mina poäng.
 • Golds gym membership fee.
 • Gehalt krankenschwester dubai.