Home

Utvärderingsfrågor fritidshem

med att fritidshemmet ska stimulera elevernas lärande kan det dock vara värdefullt för personalen i fritidshemmet att ha en orientering om innehållet i kursplanerna. EN MÅLSTYRD VERKSAMHET Det är viktigt att huvudmannen, rektorn och personalen i fritidshemmet är förtrogna med fritidshemmets uppdrag för att kunna arbeta målstyrt NATURVÅRDSVERKET Utvärdering steg för steg Lätt reviderad handledning i utvärdering för Naturvårdsverket 3 Förord Uppföljning och utvärdering är en av Naturvårdsverkets tre huvudsakliga uppgifter Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt: Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven Sylteskolans fritidshem, Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem 5(7) Resultat Fritidshemmen och förskoleklass ligger i den nyare delen av skolan och har därför bra och ändamålsenliga lokaler anpassade för lärande i olika former, ex. teater,drama Det finns flera mindre rum dä

Exempel på utvärderingsfrågor till deltagare efter en utlandsvistelse Upplysningar om: Ålder Kön Utbildningsbakgrund Status (dvs. arbetslös, förvärvsar-betande, under utbildning/aktive-ring) tidigare och nu. Frågor till deltagaren: 1. Är du nöjd med vistelsen? 2. Har du uppnått målen med vistelsen som du angav i din ansökan? 3 Ämnesövergripande Bild Engelska Förskola Fritidshem Grundskola 1-3 och förskoleklass Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Gymnasieskola Idrott & hälsa Kompetensutveckling Kultur i skolan Matematik Moderna språk Modersmål och minoritetsspråk NO och teknik Samhällskunskap Särskola SO Specialpedagogik Språkutveckling Svenska/svenska som andraspråk Utomhuspedagogik Värdegrund Vuxenutbildning. Pedagogiska planeringar för fritidshem. Här hittar du pedagogiska planeringar för fritidshem! Rörelse på fritids, LPP, Korallen. Leklotteriet, LPP, Fady Jabour. Göra en film på fritids, LPP, Korallen Korallens filmprojekt illustrationer. Baka, LPP, Pia von Knorring. PP bakning & matlagning. Pedagogisk planering BAKNING_ Brygga

Arbetsmaterialet vänder sig till personal i förskola, förskoleklass, grund- och gymnasieskola, fritidshem, sameskola, specialskola, grundsär- och gymnasiesärskola. Uppdraget om värdegrunden. Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar. För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller särskilt stöd. Här hittar du information om regelverket kring extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SOU 2014:3 Delbetänkande av Utredningen om tvångsvård för barn och unga Stockholm 2014 Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och ung Grattis Gustav Sundh, årets lärare i fritidshem 2017! (Fritidspedagogikbloggen) Fritidspedagogik är framtidspedagogik! (Fritidspedagogikbloggen) Kontakt. Kontakta Lärarförbundet för frågor kring ditt medlemskap, ändringar i medlemsregistret eller allmänna fackliga frågor. Kontakta oss. 0770 - 33 03 03 (vardagar Med hjälp av dokumentation ska du och dina kollegor följa barnens utveckling och lärande men också analysera och utvärdera utbildningens kvalitet. Här hittar du förslag på hur du kan dokumentera med ett tydligt syfte och med olika metoder

Lärande hela dagen - Ett fritidshem för att alla ska

Title: 1 Author: HanHin Created Date: 1/18/2007 9:58:47 P Arbetsplatsträffarna är så viktiga att de är lagstadgade. Ändå saknas APT på en del arbetsplatser. På Personliga Ombud Kronoberg är träffarna en självklarhet och man har jobbat mycket med att förbättra sina möten Arbetsplatsträffar är ett viktigt forum för att ta upp arbetsmiljöfrågor. Handboken Hälsofrämjande arbetsplatsträffar ger stöd för att skapa bra träffar

Tips 9 - Utvärdering, reflektion och eget lärande

Mätetal och utvärderingsfrågor. Uppdaterad 12 oktober 2018. Publicerad 2 mars 2018. Nedan finns förslag på mätetal och utvärderingsfrågor som kan vara användbara inom Kommunledning. Andel anställda som genomgått utbildning om klimatrelaterade utmaningar och lämpliga anpassningsåtgärder på fritidshemmet, åk f-1, i faddergrupper. V 10-14 Vi ska hoppa in i sagans värld tillsammans med skuggteatern och dess unika historia. Du kommer att få höra sagor från världens alla hörn, skapa en saga med barn i faddergruppen och visa den som skuggteater. Sagorna kommer vi att hjälpas åt med att skriva ner och samla i en bok

Pedagogiska planeringar för fritidshem Kunskaällan

förskoleklassen, skolan och fritidshemmet (a.a). I Lpfö 98 står om utvecklingssamtal att Arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med barnets föräldrar om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal 1.1.1 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Förskolan och he Tidsplan. Måndag Arbete i arbetslag 8:30-9:30 Samling i matsal 9:30-10 Fika 10-12 Arbetslagets utvärdering lå 14/15 12-13 Lunchtid 13-16 Kollegialt lärande på Naverlönnskolan lå 15/16 Tisdag Arbete i grupper 8-10 Utvärdering i ämneslag 10-10:30 Pau 2 88 OVE KARLSSON Jag tror att de praktikbaserade utvärderingsformer som har utvecklats inom förskola och fritidshem genom åren har goda möjligheter att motsvara läroplanens krav. Samtidigt ökar spridningen av centrala mål- och kriteriestyrda utvärderingsmodeller i form av olika varianter av kvalitetssäkring. En del ser dessa två riktningar den praktikbaserade och den målstyrda. fritidshem från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) hjälper dig . att kartlägga tillgängligheten och göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn och elever. Det här dokumentet rör det andra steget i det arbetet, att utforma en handlingsplan. Du kan också fylla i dokumentet direkt på webben Utvärderingsfrågor Vad säger eleverna att de har lärt sig? Hur gör vi lärandet tydligare för eleverna? Vi kommer ha utbyte genom epost med ett annat fritidshem. Vi använder en julkalender får att få syn på olika språk och lära oss olika fraser, ord eller uttryck

Som utvärderingsfrågor användes Skolverkets 7 timmar om värdegrunden. Svaren analyserade sedan av rektor. Både elever, personal och vårdnadshavare svarade på frågorna. beslutas en modell, som skola/fritidshem ska använda i det främjande och förebyggande arbetet. Insat Bilaga 1 - Utvärderingsfrågor..... 19! Bilaga 2 - Svar från utvärderingen 2.4. Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem Lgr11 I skolans värdegrund och uppdrag står det att undervisningen i skolan ska anpassas och ha en utgångspunkt i elevers olika behov,.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, yrke, e-post och kommun. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din förfrågan till myndigheten. Vi kan också skicka utvärderingsfrågor om tjänsten. Vi har fått dina uppgifter från dig som uppgiftslämnare Att förskolan haft lätt att anpassa sig till det nya verktyget tänker Madeleine kan bero på att man redan tidigare hade en bra struktur för planering och utvärdering. Arbetssättet med gemensamt tema och i förväg formulerade utvärderingsfrågor för alla moment satt redan och det handlade mer om att lära sig ett nytt system Ämnesövergripande Förstelärare Fritidshem Grundskola 1-3 och förskoleklass Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 IKT-pedagogik Kollegialt lärande Kompetensutveckling Skolutveckling. Tillsammans blir vi bättre. Genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter kan du inspirera andra 5 § Utbildningsanordnaren ska se till att rektorerna går en sådan särskild befattningsutbildning som regleras i förordningen (2011:183) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer eller en utbildning som kan jämställas med denna

Arbeta med skolans värdegrund - Skolverke

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram i

Fritidshem; Årskurs 1-3; Årskurs 4-6; Årskurs 7-9; Media; GOTD; Lämna tips; Sök Sök. Förskola Uppföljning, utvärdering och utveckling. Uppföljning, utveckling och utvärdering i förskolan. Våren 2013 publicerade Skolverket ett stödmaterial om pedagogisk dokumentation och hur man kan använda det som verktyg för verksamhetsutveckling Frågorna som jag använder är en omarbetad version av John Hatties utvärderingsfrågor. Den sista lektionen för året spelade vi Kahoot om 1700-talet och Upplysningen. Det är konstigt hur ett läxförhör kan bli så roligt. Vi har avslutat terminen med historia och kommer börja nästa termin med historia

placeringsformer för barn och ung

Video: Snabb utvärdering - är väl använd tid - Förstelärarbloggen

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt fritidshem Läsår 2017/2018 1/20. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt fritidshem Ansvariga för planen Genom utvärderingsfrågor till elever och arbetslag Fritidshemmet Delfinens blogg; Fritidshemmet Bryggans blogg; Kontakt; Om Coronaviruset och covid-19:. Varje klass och fritidshem arbetar med ett främjande, förebyggande och åtgärdande arbete enligt planen. Rastaktivitetssystemet utvidgas genom att det erbjuds vuxenstyrda lekar tre gånger i veckan. Utvärderingsfrågor (kopplade till insatser) I FB-gruppen: Fritidshem - Tips på aktiviteter inne och ute har Ullis Tjärnberg delat med sig av dessa Halloweenfrågor. Det finns även liknande för åk 2-6 får information om skolans mål och sätt att arbeta och om olika valalternativ

Dokumentation i förskolan - Skolverke

Varje klass och fritidshem arbetar med ett främjande, förebyggande och åtgärdande arbete enligt planen. Rastaktivitetssystemet utvidgas genom att det erbjuds vuxenstyrda lekar tre gånger i veckan. Utvärderingsfrågor. utevistelse fritidshem, förskolor, skolor och liknande verksamhet BFS 2015:1); Ulrika Åkerlund, Boverket -därför togs FRI fram -hur ska man bedöma friytan vid prövning och tillsyn -vanliga frågor; schemaläggning, tak, balkonger, närliggande parker 10.50 - 11.10 Pau

Systematiskt kvalitetsarbete i skola och förskola - Skolverke

 1. och fritidshem Genom att stärka och utveckla personalens kunskaper i området språkutveckling uppnår vi ett medvetet, språkutvecklande arbetssätt som gör skillnad för barn och unga. Språkets betydelse i samhället ökar. • Samt genom utvärderingsfrågor till personal...
 2. en. Insats Det finns elever som har svårt att komma på något att göra och någon att göra det med på fritidstiden. Vuxenledda aktiviteter tre ggr/vecka ute på skolgården. De olika fritidshemmen ansvarar för planering enligt schema som görs upp med hänsyn till andra aktiviteter. Ansvari
 3. en 2019
 4. I den nya ämnesplanen i matematik, som gäller från ht18, ingår att lärare i många av gymnasiekurserna (1c, 2c, 3b, 3c, 4, 5, spec) ska låta eleverna arbeta med programmering som ett verktyg i matematisk problemlösning och modellering.Lärarna behöver med andra ord inte undervisa i programmering (den bollen ligger hos grundskolan), men däremot stötta eleverna så att de får.
 5. Piteå kommun 941 85 PITEÅ. Telefon 0911-69 60 00 Fax 0911-199 28 E-post Piteå kommun. Organisationsnummer 212000-2759. Stadshuset. Besöksadress Svartuddsvägen 1 Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16. Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset
 6. samt fritidshemmet. Delaktigheten sker i den dagliga verksamheten men också genom mer organisatoriska former som elevråd, klassråd, matråd och skolråd. Elevrådet fungerar som ett forum för delaktighet och inflytande där elevers åsikter förs fram i frågor som rör likabehandlingsarbetet i skola och fritidshem

Skolverkets utvärderingar och rapporter - Skolverke

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ullervads skola och fritidshem Läsår 2020/2021 Antagen Mariestad 2020-11-0 Eggvena skola och fritidshems. plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår. 2018/201

Utvärderingsfrågor till handledare. Klicka här för att fylla i: Utvärderingsfrågor till praktikanter Lokal ansökan 2014 VOC Bollnäs/Ovanåker Bilaga 1: Lokal kommunikationsplan Bilaga 2: Lokal kvalitetsplan Bilaga 3: Lokalt handledaravtal Bilaga 4: Lokalt samarbetsavtal. Utfärdade diplom VOC Bollnäs/Ovanåke Som personal är ditt bemötande och förhållningssätt i mötet med personer som har funktionshinder avgörande när det gäller utveckling av svåra beteenden som självskadande beteende, aggressivt beteende och passivt beteende D. etta upplägg är tänkt som ett startkit för att komma igång med kollegialt arbete med BFL.. Skollagen föreskriver att Skolan ska använda metoder och färdigheter som har stöd i beprövad erfarenhet.Det betyder att lärare stödjer sig på erfarenheter som prövats under en längre tid, är systematiskt utvärderade och dokumenterade (Skolverket) Den här webbplatsen använder cookies. Läs om våra cookies. Jag godkänner. Sö Utvärderingsfrågor - Plan mot diskriminering och kränkande behandling För att förebygga och motverka kränkningar och diskriminering sker också en årlig utvärdering av vår plan mot diskriminering och kränkande behandling som vi gör i okt-nov. Till hjälp i utvärderingen finns frågorna nedan. Arbetar vi aktivt efter planen i vår grupp

Formulär och mallar Förskoleforu

Glemmingebro fritidshem är ett gemytligt fritidshem med fin gemenskap. Fritidshemmet finns i väl anpassade lokaler intill Räfsans bykrog, i anslutning till Glemmingebro förskola. Utvärdering förskolan Tack för att ni tar er tid och svara på några utvärderingsfrågor Utvärdering: Utvärderingsfrågor av varje förskolan ska ske efter avslutat projekt. Länk till utvärderingen av Dansprojektet. (Klicka på länken) Guldkorn tagna från tidigare utvärderingar. Barnen lär sig samarbeta och känna sig delaktiga; Barnens självkänsla och jaguppfattning stärks; Barnen får träna sig på att lyssn fritidshemmet senare arbetar med värdegrunden och genomför olika åtgärder som finns i planen arbetslag utifrån givna utvärderingsfrågor under ledning av utvecklingsledare. Högstadieeleverna fick utvärdera planen genom en webbaserad utvärdering medan elever i åk 3-6 utvärderad

Förskola fritidshem Ansvariga för planen Förskolechef: Ann-Sophie Östman Personal: Eva Jakobsson, Birgitta Johansson, Birgitt Hägglund, Sandra Strandberg, Christina Vallrud. Vår vision På långviksmons förskola ska alla barn känna sig trygga och bli respekterade för det dem är, oavset Här samlar jag länkar till intressanta sidor som jag hittar: Artikel Omvärldsbloggen: Hur får du använda andras bilder, filmer och texter på nätet? Arbeta mot näthat - paket för pedagoger IKT på F fritidsgympan. Fritidshemmet ska enligt Skolverket (2014) erbjuda eleverna en meningsfull fritid och stimulera deras lärande och utveckling. Att eleverna får inflytande och görs delaktiga i utformningen av verksamheten är en förutsättning för att de ska uppleva meningsfullhet

APT - här får alla komma till tals — Visio

- Utvärderingsfrågor är mycket effektivt. För många innebär det självinsikt om sitt lärande, säger Tove. - Det är solklart att kunskap befästs när du får tid att reflektera, men det kan vara svårt att hinna med när de eleverna har fem minuter på sig att springa till nästa lektion, säger Britta Syftet är att skapa en enhetlig reglering och att ytterligare underlätta integrationen mellan för- skola, förskoleklass, skola och fritidshem. Detta gäller t.ex. ansvaret för att tillhandahålla förskoleklass som ligger på barnets hemkommun, regler för val av och mottagande i skolenhet samt möjligheten att gå i en annan kommuns förskoleklass (prop. 2009/10:165, s. 357) Oreda Schema är ett gratis schemaverktyg för lärare inom skola, förskola och fritidshem. www.oredaschema.s

förskola och fritidshem. Efter utvärdering av projektet så kommer Skol- och Kulturkontorets förvaltningsledning att ta beslut om hur man går vidare. Då kan det antingen bli så att man fortsätter att lämna in schema som man gjort under pilotprojektet eller att man återgår till det som var tidigare (inlämning via e-tjänst) I grundskolan och grundskolans fritidshem sökte de fristående skolorna om Diagrammet visar att deltagarna som svarat på utvärderingsfrågorna har varit nöjda eller mycket nöjda med innehållet i utbildningen. Högst betyg fick frågan om presentationen varit informativ

Gruppstorlekarna i fritidshemmen har ökat varje år sedan 2005. Antalet inskrivna barn per avdelning ökade från i genomsnitt 34,9 till 36,7 mellan 2008 och 2009. Antalet barn per årsarbetare ökade under samma tid från 20,3 till 20,9. Barngruppernas storlek varierar mycket mellan kommunerna fritidshem. 114. 5.2. Samtidigt förmår studien inte svara på om de utvärderingsfrågor som har belysts på ett rimligt vis kan sägas vara de. mest relevanta. Det går emellertid att konstatera att bidragens mål- uppfyllelse normalt sett inte belyses fullständigt Utvärderingsfrågor har diskuterats med professor Peter Fredriksson vid Stockholms universitet och fil dr Björn Öckert vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU). Eftersom förskola och fritidshem är de mest förekommande formerna av barnomsorg och skolbarnsomsorg runt skolstarten,.

Löpande bistå regeringen i utvärderingsfrågor avseende skol- väsendet. Det innebär t.ex. att. 20. SOU 2014:12. Sammanfattning-utarbeta förslag till ett nationellt ramverk för utvärdering,-lämna förslag till nationell plan för utvärdering av skol- väsendet, sam Oreda Schema är ett gratis schemaverktyg för lärare inom skola, förskola och fritidshem. www.oredaschema.se Postat augusti 13, 2017 Kategorier Okategoriserad 2 Förord Detta dokument inrymmer en sammanslagning av dokumenten Elevhälsa från april 2008 och Plan för hälsofrämjande arbete från maj 2009 vilket har fört med sig vissa smärre textomflyttningar och textjusteringar för att anpassa skrivningen till ett gemensamt dokument På Hägneskolan finns också två fritidshem; Solen och Månen. Skolans ledord är trygghet, glädje och kunskap vilka ska prägla arbetet mot en ökad måluppfyllelse. Skolan leds av en rektor som ansvarar för den pedagogiska personalen, inklusive skolsköterska och kuratorn (51 medarbetare). Förutom pedagogisk personal, arbetar äve

Nämnden har varje år avlämnat en verksamhetsberättelse vari nämnden tagit upp i första hand utvärderingsfrågor. Dessa har avsett såväl enskilda ämnen och ämnesgrupper, skolans sociala mål som utvärdering av utbild- ningsverksamhet i större perspektiv Genom utvärderingsfrågor och elevenkät. Delaktiga i utvärderingen av innevarande läsårs plan Personal och elever. Områdesråd (vårdnadshavare) upjutet till höstterminen. Trygghetsfrågor ligger med i Alla barn ska känna sig trygga på skolan och fritidshemme Instans Arbetsdomstolen Referat AD 1997 nr 42 Domsnummer 1997-42 Målnummer A-90-1996 Avgörandedatum 1997-04-09 Rubrik Fyra arbetstagare hos en kommun träffade avtal med kommunen om tidsbegränsade förordnanden som rektorer resp. utvecklingsansvarig PUG träffar med reflektioner, diskussioner och utvärderingsfrågor, bokcirkel, mitterminskonferenser, föräldraenkäter. Vi har även använt utvärdering av pedagogisk omsorg och uppföljning av vikariepool. 4. Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse Förskolan i Eda Antal Förskolor 10 avdelningar 32 Personal Ca 115 Barn Ca 60 Skolor, förskolor och fritidshem skulle delas upp i 13 områden. Enligt annonsen skulle arbetsområdena bestå i att ansvara för utvärderingsfrågor på kommunnivå enligt den kommunala skolplanen och nämndens verksamhetsplan, att vara kommunens kontaktperson gentemot Skolverket,.

6 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11 s. 11. 7 Lgr11 s. 10. 8 Lgr11 s. 10. 9 Kunskapsbedömning i skolan. 2011 s. 6. 10 Lgr11 s. 10. 28. BEDÖMNINGSSTÖD I BILD ÅRSKURS 7-9 201 Jag sitter på Östergårdsskolan tillsammans med sex stycken elever i åk 7-9. Elever, som alla tillhör arbetslag Omega, där bl.a de elever som tillhör musikklasserna går. De sex elever jag träffar utgör, tillsammans med pedagogerna Åsa Persson (SO) och Linda Ziegler (SV), arbetslagets skolutvecklingsgrupp. Jag är nyfiken, både på vilken funktion denna skolutvecklingsgrupp fyller i. AD 1997 nr 42 - Prejudikat från Arbetsdomstolen (Kommunala sektorn, Offentlig anställning, Rektor, Tidsbegränsad anställning). Lärarförbundet, Söderhamns kommun. Fyra arbetstagare hos en kommun träffade avtal med kommunen om tidsbegränsade förordnanden som rektorer resp. utvecklingsansvarig. I anställningsavtale Skratt, gåshud och tårar som trillar. Mod och texter som berör. Genom att låta eleverna med hjälp av sina röster ge liv åt sina texter hjälper vi dem att förstå hur muntligt och skriftligt språk skiljer sig åt - vilket breddar deras språkliga repertoar av såväl skriftliga och muntliga strategier. Detta är bara några av anledningarna till att arbeta med P1:s Sommarprat i.

 • Hur förändras normer.
 • Basenji hund.
 • Website tools google.
 • Alla pugatjova.
 • Maybach till salu sverige.
 • Ta ut allmän pension.
 • Ben till benbuljong.
 • Hur långt in måste spermierna komma.
 • King arthur sword in the stone story.
 • Recept efter säsong.
 • Pancreas latin.
 • Heising berlin.
 • Final destination 6 handlung.
 • Max verstappen sister.
 • World of tanks spielerzahlen 2017.
 • Baumhaus übernachtung baden württemberg.
 • Big mouth billy bass.
 • Flodpärlmussla äta.
 • Lamputtag med krok montering.
 • Korg metronom.
 • Program tvn style.
 • Tandläkare skärholmen.
 • Juridiska skämt.
 • Titan xenon arctic 55.
 • Musikfest synonym.
 • Djurönäset fika.
 • Ulipristalacetat.
 • Jättegrytor i sverige.
 • Usa konstitution pdf.
 • Color temperature of fire.
 • Lexus lx 570 sverige.
 • Nbc sports.
 • Applicera brun utan sol med strumpa.
 • Ont i hårbotten efter uppsatt hår.
 • Blir champagne gammal.
 • Semaine 47 2017.
 • Polemisera.
 • Gesetzliche krankenversicherung auslandsaufenthalt.
 • Varg i djungeln.
 • Le diner de c film complet en francais.
 • 40 jahre boa.